POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • ul. Książęca 4
 • 00-498 Warszawa
 • www.kdpw.pl
 • Tel. +48 22 537 93 37
 • Fax. +48 22 627 31 14
Informacje

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na najlepszych światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Dodatkowo, KDPW realizuje szereg usług dla emitentów tj.: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Obecnie Krajowy Depozyt utrzymuje 18 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi.W lipcu 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych.
Do najważniejszych zalet związanych z powołaniem przez KDPW izby rozliczeniowej typu CCP należą:
 • ograniczenie ryzyka kontrpartnerów poprzez gwarantowanie transakcji przyjętych do rozliczenia przez KDPW_CCP
 • zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem
 • zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do pełnienia roli uczestników rozliczających (w tym o podmioty zagraniczne, które do tej pory nie miały takiej możliwości)
 • poprawa postrzegania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe
 • możliwość rozwijania funkcjonalności dotyczących procesu rozliczeń i rozrachunku wg międzynarodowych standardów
 • podjęcie współpracy z zagranicznymi CCP oraz Centralnymi Depozytami


KDPW_CCP rozlicza transakcje na Głównym Rynku GPW, rynku NewConnect, Catalyst, BondSpot, a także poee Rynku Energii GPW. Wraz z rozpoczęciem działalności operacyjnej nastąpiło także wdrożenie nowego systemu gwarantowania rozliczeń.
Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie nowego modelu biznesowego KDPW. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego.