POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę
NOTOWANIA

Bieżące (PLN)

Kurs ostatni32.19
Zmiana 0.55 (+1.74%)
Min32.13
Max32.47
Wol. obrotu(szt.) 18 737.00
Wart. obrotu 599 584.00
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Informacje

GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Organizuje obrót papierami wartościowymi od 16 kwietnia 1991 r. 9 listopada 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, po cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów IPO, dołączyła do grona spółek notowanych na GPW. Działalność Giełdy obejmuje trzy główne linie biznesowe:

1) obsługa emitentów (dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu oraz notowanie papierów wartościowych);
2) obsługa obrotu instrumentami finansowymi;
3) sprzedaż informacji giełdowych i udzielanie licencji na indeksy.

Obsługa obrotu instrumentami finansowymi w ramach Grupy GPW odbywa się na następujących rynkach:

Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali możliwość zawierania transakcji w ramach tzw. krótkiej sprzedaży na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach.

NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność 30 sierpnia 2007 r. Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla młodych, prężnie rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii. Przedmiotem handlu na NewConnect mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.

Catalyst to rynek instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych który powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu w formule rynku regulowanego i dwie - w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.

Treasury BondSpot Poland - istniejący od 2002 r. hurtowy rynek obrotu obligacjami i bonami skarbowych dedykowany instytucjom finansowym . TBSP jest prowadzony przez BondSpot, spółkę zależną GPW.

Poee Rynek Energii GPW - jest najmłodszym rynkiem warszawskiej giełdy, rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. Rozszerzył działalność operacyjną GPW o obszar rynku towarowego ? jest platformą zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich uczestników rynku energii ? producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.

KALENDARIUM
  • Czwartek, 30 lipca Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy GPW za I półrocze 2015 r.

    Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy GPW za I półrocze 2015 r.

  • Piątek, 30 października Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za III kwartał 2015 r.

    Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za III kwartał 2015 r.

ZADAJ PYTANIE