POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

ESPI RB 46/2015 z dn. 05.08.2015 r. Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

Zarząd IMS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a spółkami Grupy Kapitałowej CCC ("Grupa Kapitałowa CCC") w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym do dnia publikacji niniejszego raportu (według zamkniętych okresów księgowych) wyniosła 2.290.236,15 PLN (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 15/100) netto. Tym samym wartość obrotów przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i stanowi podstawę do publikacji niniejszego raportu.

Współpraca pomiędzy Emitentem i Grupą Kapitałową CCC odbywa się na podstawie umów handlowych podpisanych pomiędzy IMS S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej CCC, dotyczących świadczenia przez Emitenta usług Audio- i Aromamarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych, dobór i sprzedaż kompozycji zapachowych). Dodatkowo, na podstawie jednorazowych zleceń, IMS S.A. świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej CCC m.in. usługi emisji reklam dźwiękowych we wskazanych galeriach handlowych.

Umową o najwyższej wartości obrotów handlowych jest "Umowa o współpracy w zakresie aromamarketingu" zawarta w dniu 31 marca 2010 r. (wraz z późniejszymi aneksami) pomiędzy Spółką a NG2 S.A. (zmiana nazwy spółki na CCC S.A. w dn.22.01.2013 r.), której łączna wartość obrotów w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym do dnia publikacji raportu (według zamkniętych okresów księgowych) wyniosła 845 tys. PLN. Umowa ta obowiązuje na czas nieokreślony.

Powyższe umowy i zlecenia nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunków ani terminów opisanych w §9 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50