POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Udział inwestorów w obrotach na GPW w I półroczu 2015 r.

W I pół. 2015 r. na Głównym Rynku GPW nastąpiła nieznaczna zmiana w strukturze inwestorów. Udział w obrotach inwestorów zagranicznych wyniósł 51% (+ 2 pkt proc. w porównaniu z całym 2014 r.), inwestorów instytucjonalnych 37% (- 1 pkt proc.), a inwestorów indywidualnych 12%(- 1 pkt proc.)
•Na NewConnect główną rolę w dalszym ciągu odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I pół. 2015 r. wygenerowali 79% obrotów (+ 9 pkt proc. w porównaniu z całym 2014 r.). Udział w obrotach inwestorów instytucjonalnych wyniósł 15% (- 8 pkt proc.), a inwestorów zagranicznych 6% (- 1 pkt proc.)

•Na rynku derywatów w I pół. 2015 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualniGłówny Rynek GPW

W I pół. 2015 r., podobnie jak w ostatnich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Grupa ta w I pół. 2015 r. wygenerowała 51% obrotów akcjami, podczas gdy w całym 2014 r. jej udział w obrotach kształtował się na poziomie 49%. Wzrost o dwa punkty procentowe świadczy m.in. o powodzeniu działań Giełdy promujących polski rynek kapitałowy za granicą. Jest to również skutek wypełnienia luki po spadku udziału OFE w obrotach na GPW.

Udział krajowych instytucji finansowych w I pół. 2015 r. wyniósł 37%. To o jeden punk procentowy mniej niż w całym 2014 roku. W I pół. 2014 r. wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się TFI (31%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (14%).

Aktywność inwestorów indywidualnych w całym 2014 r. wyniosła 13%. W I pół. 2015 r. ich udział w obrocie na Głównym Rynku akcji spadł do 12%.


NewConnect


Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I pół. 2015 r. odpowiadali za 79% obrotów (wzrost o dziewięć punktów procentowych w porównaniu z całym 2014 r.).

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NewConnect spadł o osiem punktów procentowych w porównaniu do całego 2014 r. i wyniósł 15%. Jest to m.in. konsekwencją tego, że niektóre kategorie inwestorów instytucjonalnych nie mogą już inwestować w spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wśród instytucji dominowały TFI, które w I pół. 2015 r. odpowiadały za 31% obrotów akcjami na NewConnect. Firmy odpowiadały za 19% obrotów wszystkich instytucji, a Animatorzy za 13%.

W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6% obrotów na rynku NewConnect (spadek o jeden punkt procentowy).

Rynek instrumentów pochodnych

Również na rynku derywatów w I pół. 2015 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 45% (spadek o jeden punkt procentowy z 46% w całym 2014 r.). Natomiast na rynku opcji ich udział wyniósł 49%, co oznacza wzrost o dwa punkty procentowe w stosunku do całego 2014 r.

W I pół. 2015 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 40% i 15%. Na rynku opcji w badanym okresie udział instytucji krajowych wyniósł 41%, a inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty na poziomie 10%.

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi opublikowane są na stronie www.gpw.pl/analizy.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w I pół. 2014 r. Zgodnie z przyjętą metodologią* udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

*Udział w badaniu wzięło 28 krajowych członków GPW, który wypełnili przygotowane przez GPW ankiety. Respondenci podawali dokładne wartości. Przy pomocy zmodyfikowanej metody oszacowano również strukturę klientów zagranicznych Członków Giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne, realizowane na GPW.
logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50